Política de Privacitat

1. Identificació del responsable del tractament.

 • Identitat: Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (d'ara en avant, l'EMSHI)
 • CIF: P4600073C
 • Adreça Postal: Plaza de l'Ajuntament 9-3º, 46002 de València.
 • Telèfon 96 353 43 90
 • Correu electrònic info@emshi.gob.es
 • Contacte Delegat de Protecció de Dades: dpd@emshi.gob.es

2. Informació i consentiment.

Informem l'Usuari que les dades de caràcter personal recaptats durant la utilització del Lloc web, seran tractats sota responsabilitat d'EMSHI, amb la finalitat de gestionar l'ús del Lloc web i prestar o facilitar els serveis i la informació que per aquests usuaris puga ser sol·licitada.
Mitjançant l'acceptació de la present Política de Privacitat, l'Usuari queda informat i presta el seu consentiment lliure, informat, específic i inequívoc perquè les dades personals que facilite a través del Lloc web siguen tractats per l'EMSHI.
En el cas que l'usuari subministre les seues dades a l'EMSHI ho farà de manera voluntària garantint que les dades personals facilitades són veraces.
En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seues dades.
Únicament es tractaran les dades que haja entregat per a la finalitat que se'l va informar i que va autoritzar. En el supòsit que l'EMSHI donara un tractament ulterior a les dades personals per a un fi diferent d'aquell per al qual es van recollir, l'usuari, amb anterioritat a aquest tractament rebrà informació sobre aqueixa altra fi i qualsevol altra informació complementària sobre aquest tema.

3. Finalitats del tractament i terminis de conservació de les dades.

L'EMSHI tractarà la informació que facilite l'Usuari a través del Lloc web conforme a les següents finalitats:
 1. Com a fi general, permetre la gestió dels serveis d'EMSHI en el Lloc web, incloent-hi els relatius a l'oficina virtual o administració electrònica.
 2. Gestionar, tramitar i donar resposta a les sol·licituds d'informació relacionades amb les competències d'EMSHI, quan aquest facilite les seues dades a través del correu d'informació habilitat a aquest efecte o mitjançant les instàncies disponibles en aquesta.
 3. Gestió del Perfil del contractant i la Llei de contractes del Sector.
 4. Atenció dels drets d'informació sol·licitats pels interessats conforme als principis establits en la normativa sobre Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

A més de les finalitats indicades anteriorment, en la seua condició d'Administració Pública l'EMSHI tractarà les dades personals que li siguen facilitats amb les finalitats derivades del compliment de les seues potestats i competències, entre les quals estan les següents:

      a) Reglamentària i d'autoorganització.
      b) Tributària i financera.
      c) La potestat de programació o planificació.
      d) Les potestats expropiatòria i d'investigació, partió i recuperació d'ofici dels seus béns.
      e) La presumpció de legitimitat i l'executivitat dels seus actes.
      f) Les potestats d'execució forçosa i sancionadora.
      g) La potestat de revisió d'ofici dels seus actes i acords.
      h) Les prelacions i preferències i altres prerrogatives reconegudes a la Hacienda pública per als crèdits d'aquesta, sense perjudici de les quals corresponguen a les        Haciendas de l'Estat i de les comunitats autònomes; així com la inembargabilitat dels seus béns i drets en els termes previstos en les lleis.

L'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics va ser creada per Llei 2/2001, d'11 de maig, de creació i gestió d'àrees metropolitanes a la Comunitat Valenciana.

Actualment la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana conté en el seu Títol V la regulació de les Àrees Metropolitanes en els articles 73 a 87 i deixa en vigor la Disposició Addicional Primera de la Llei 2/2001, de creació de l'Entitat Metropolitana sobre la base de la qual ostenta, la competència del servei d'aigua en alta, la producció i subministrament fins al punt de distribució municipal. Així mateix, podrà exercir les facultats reconegudes en aquesta matèria a les Corporacions Locals en la Llei 2/1992, de 26 de març, de la Generalitat Valenciana, de Sanejament de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana.

4. Legitimació del tractament de les dades.

 1. La base legal per al tractament de l'interessat se sustenta en el consentiment que l'interessat atorga mitjançant l'enviament al correu electrònic d'EMSHI de les següents situacions:
  • En sol·licitar informació sobre els serveis prestats mitjançant de comunicacions o correus electrònics.
 2. La base per al tractament de l'interessat se sustenta en el compliment d'una obligació legal aplicable a l'EMSHI.

  La base jurídica que ens permet realitzar lícitament cadascun dels tractaments de dades en l'EMSHI, es troba en el compliment de les seues obligacions legals i en l'exercici dels seus poders públics a l'ésser l'Entitat una Administració pública, la qual cosa constitueix en essència el fonament legitimador del tractament.

  Aquest fet permet a l'EMSHI procedir al tractament dels de dades personals dels interessats sense necessitat de consentiment previ i exprés pel seu titular, puix que són les diferents normes legals amb rang de Llei les que habiliten a aquest tractament. Tot això sense perjudici de facilitar informació bàsica sobre protecció de dades als interessats quan es procedeix a la seua recollida o, en el cas de dades que ja obraren en poder de l'EMSHI o s'obtingueren per altres vies o per mediació de la interoperabilitat administrativa, en el moment en què es facilite a l'interessat la informació prevista en l'art. 14 del RGPD).

  Lleis legitimadores dels tractaments:
  • La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Régemeguen Local, i la Llei 8/2010 de Régemeguen Local de la Comunitat Valenciana.
  • Gestió del Perfil del contractant i la Llei de contractes del Sector Publique. (Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del sector Público).
  • Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic i la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Publica Valenciana.
  • Text Refós de la Llei d'Hacienda Locals.
  • Llei General Tributària i L'RD 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de recaptació.
  • La Llei d'Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954.
  • La Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
  • En el cas que els interessats exercisquen els seus drets d'accés a informació conforme la normativa sobre Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.
 3. La base per al tractament de l'interessat se sustenta en el compliment d'una obligació contractual amb tercers contractats per l'EMSHI.

  Quan l'EMSHI requerisca contractar els serveis de terceres entitats que li presten o proveïsquen de serveis, el tractament de les dades pròpies del contracte i els resultants de donar compliment a les obligacions del mateix derivades quedarà habilitat en virtut d'aquest contracte. Igualment aquells tercers (contractistes) que tracten dades personals titularitat d'EMSHI en el desenvolupament dels seus serveis hauran de signar l'amb

5. Destinataris.

Les dades de l'Usuari, amb caràcter general, no seran comunicats a tercers llevat que siga necessari per al compliment d'obligacions legals d'EMSHI.

Comunicacions de les dades personals previstes per qüestions legals:

 • Autoritats Judicials que ho requerisquen.
 • Òrgans de control o tribunals administratius, en l'exercici de les seues competències que requeriren a l'EMSHI qualsevol expedient administratiu o informació.
 • Cossos i Forces de seguretat de l'Estat o la Fiscalia en aquells casos en què es troben legitimats per disposició legal o manament judicial.

No obstant això, algunes entitats contractades per l'EMSHI podrien accedir a les dades personals i informació per a ajudar i col·laborar amb l'EMSHI en la gestió de les seues activitats, en qualitat d'Encarregats del tractament, entre les quals es troba la pàgina web. L'EMSHI s'assegura que totes aquestes entitats complisquen amb la normativa de protecció de dades, que els resulta al seu torn directament aplicable a causa de la seua condició d'Encarregats del tractament.

No està prevista la transferència de dades personals a un tercer país o a una organització internacional fora de l'àmbit Europeu.

6. Terminis de conservació de les dades.

 1. Les dades de l'Usuari seran conservats amb aqueixa fi fins que aquest s'opose o arrebossat el seu consentiment.
 2. Dades de CV es conservaran un any des de la seua recepció.
 3. Dades de tercers corresponents a les activitats d'EMSHI es conservaran fins al moment en què s'haja celebrat l'activitat. Després, es conservaran com a part del registre històric de l'entitat.

7. Drets dels usuaris.

Qualsevol usuari del Lloc web pot enviar una sol·licitud per correu electrònic o per correu ordinari a Plaza de l'Ajuntament 9-3º, 46002 de València, en qualsevol moment i de manera gratuïta per a exercir els següents drets:

 • Revocar el consentiment que ens haja prestat per a tractar les seues dades.
 • Exercitar el dret d'accés a les seues dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les seues dades quan ja no siguen necessaris per als fins que van ser recollits.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les dades quan es complisca alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seues dades, si tècnicament fora possible.
 • Reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), a través de la web www.aepd.es o mitjançant escrit dirigit a la Subdirecció General d'Inspecció de Dades de l'AEPD quan considere que l'EMSHI ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.
Ir al contenido