Tresoreria

La Tresoreria té com a missió l'organització i custòdia de fons, valors i efectes de conformitat amb les directrius assenyalades per la Presidència. Servir al principi d'unitat de caixa, mitjançant la centralització de tots els fons valors generats per operacions pressupostàries i extrapressupostàries.
També ostenta la prefectura dels Serveis recaptatoris, impulsant-los i proposant les mesures necessàries perquè la cobrança es realitze dins dels terminis assenyalats.
Ir al contenido