Factura electrònica

L'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics, mitjançant acord de la Junta de Govern de 16 de desembre de 2014, es va adherir a la plataforma electrònica “FACe-Punt General de  Entrada de Factures Electròniques” del MHAP.
Finalitzat el procés d'adhesió, i afectes de donar compliment al requisit de publicitat recollit en la Disposició addicional 6a de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de les factures en el Sector Públic, i l'article 8 de l'Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny. Així com, donar la publicitat més gran i difusió entre els diferents proveïdors de l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics que vinguin obligats a partir del 15 de gener a la presentació de factures electròniques.
A través del present, es dona publicitat de:
  1.  A partir de la data, el punt de registre únic de les factures electròniques dirigides a l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics, serà l'habilitat en la plataforma electrònica “FACe-Punt General d'Entrada de Factures Electròniques” del MHAP, https://face.gob.es/#/e.

  2. Els codis DIR 3 de l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics, així com els corresponents a la “oficina comptable”, “òrgan gestor” i “unitat tramitadora” són codis únics DIR 3, amb el següent detall:
   • Codi DIR3: L07460003 Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics.
   • Oficina comptable: L07460003 EMSHI.
   • Òrgan gestor: L07460003 EMSHI.
   • Unitat tramitadora: L07460003 EMSHI.

  3. De conformitat amb el regulat en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics, ha acordat excloure de l'obligació de la facturació electrònica a les factures l'import de les quals siga de fins a 5.000 euros, imposats no inclosos, tot això sense perjudici de la regulació reglamentària complementària que es puga tramitar sobre aquest tema.

Dades de contacte

Davant qualsevol dubte, dirigir-se al departament d'Intervenció de l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics, telèfon 963534390 Ext 2n o correu específic per a dubtes relacionats amb la factures electròniques; face@emshi.gob.es.

Ir al contenido