Intervenció

El Servei d'Intervenció de l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics és l'òrgan de control intern de la gestió economicofinancera de l'Entitat.

Com a òrgan de control intern és l'encarregat de verificar, mitjançant el control previ de legalitat i el control financer, que l'activitat economicofinancera de l'Entitat s'adequa als principis de legalitat, economia, eficiència i eficàcia.

Ir al contenido