Expediente: SERV. 1-2016

L'objecte del contracte actual és la prestació dels servits per a l'efectiu compliment dels treballs necessaris per a l'execució d'un «Programa de Vigilància i Control de l'abocament de les aigües residuals de l'Emissari Submarí de la EDAR de Pinedo» (a excepció de la vigilància estructural de la instal·lació).

Tipus de Contracte

Contracte de Serveis.

Tramitació

Ordinària.

Procediment

Negociat amb publicitat.

Òrgan de contractació

Presidència Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics.

Dependència

Servei de Contractació de l'Entitat.

Pressupost

Pressupost: 42.350€ (IVA incluido).

Signat

El President de l'Entitat.

Situació Actual

Data d'inici

16/03/2016

Data de finalització

01/03/2016

Data de publicació en la web

15/03/2016

Descripció

L'objecte del contracte actual és la prestació dels servits per a l'efectiu compliment dels treballs necessaris per a l'execució d'un «Programa de Vigilància i Control de l'abocament de les aigües residuals de l'Emissari Submarí de la EDAR de Pinedo» (a excepció de la vigilància estructural de la instal·lació).

Documents licitacions

Resolució nº 162/16

Expedient de Contractació de Serveis d'Assistència Tècnica Per a l'Execució Del Programa De Vigilància I Control Dels Abocaments D'Emisario Submarí De Pinedo (València)

Edicte

Anunci de l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics sobre procediment negociat amb publicitat per a contractar els serveis per a l'efectiu compliment dels treballs necessaris per a l'execució d'un «Programa de Vigilància i Control de l'abocament de les aigües residuals de l'Emissari Submarí de l'EDAR de Pinedo» (a excepció de la vigilància estructural de la instal·lació).

Plec Tècnic

Plec tècnic contracte de serveis per a la consecució de l'obligació continguda en la resolució d'autorització d'abocament d'aigües residuals a la mar de 23/06/2015 del Sr. Director General Autonòmic d'aigües i Consistent en l'Execució d'un Programa de Vigilància i Control de la conducció d'abocament denominada emissari submarí de Pinedo.

Plec Administratiu

Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir en la contractació mitjançant procediment negociat amb publicitat dels serveis per a l'execució d'un programa de vigilància i control de la conducció d'abocament denominada emissari submarí de Pinedo per a donar compliment a l'obligació continguda en la resolució d'autorització d'abocament d'aigües residuals a la mar de 23/06/2015 del Sr. director general autonòmic d'aigües.

Acta Mesa de Contractació EXP:SERV 1-2016

Expedient contractació del servei per a l'efectiu compliment dels treballs necessaris per a l'execució vaig donar un «Programa de Vigilància i Control de l'abocament de les aigües residuals de l'emissari submarí de la edar di Pinedo» (a excepció de la vigilància estructural de la instal·lació).

Acta Mesa Contractació 06/05/2016 amb Proposta d'Adjudicació

Acta taula contractació 06/05/2016 amb proposta d'adjudicació a favor de laboratoris tecnològics llevant, S.L.

Resolució Nº 321/16

Contractació d'una Assistència tècnica per a la realització del Programa de Vigilància i Control dels abocaments de l'emissari submarí de *Pinedo (València).

Últims Avisos

02/06/2016

Contracte De Serveis “assistència Tècnica Per a la Realització Del Programa De Vigilància I Control Dels Abocaments De l'Emissari Submarí De Pinedo (València). Formalització De l'Adjudicació.

09/05/2016

Acta Mesa Contractació 06/05/2016 Amb Proposta D'Adjudicació A favor De Laboratoris Tecnològics Llevant, S.l.

24/05/2016

Resolució D'Adjudicació Núm. 321/16. Contracte Adjudicat a Laboratoris Tecnològics Llevant, S.l., Per Un Preu D'Adjudicació De, 29.991,50 Euros Més El 21% D'IVA.

22/04/2016

Acta Mesa Contractació Obertura Pliques I Qualificació Jurídica De la Documentació Administrativa. Tots Els Licitadors Estan Admesos.

15/03/2016

Anunci De l'Entitat Metropolitana De Serveis Hidràulics Sobre Procediment Negociat Amb Publicitat Per a Contractar Els Serveis Per a l'Efectiu Compliment Dels Treballs Necessaris Per a l'Execució D'Un «programa De Vigilància I Control De l'Abocament De les Aigües Residuals De l'Emissari Submarí De l'Edar De Pinedo» (a Excepció De la Vigilància Estructural De la Instal·lació).

Ir al contenido