Expedient: SERV. 2-2016

Objectiu de contractació de serveis jurídics per a la representació i defensa de L'EMSHI davant el tribunal de comptes en el procediment de reintegrament per abast núm. b-212/11.

Tipus de Contracte

Contracte de Serveis.

Tramitació

Ordinària.

Procediment

Negociat sense publicitat.

Òrgan de contractació

Presidència Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics.

Dependència

Servei de Contractació de l'Entitat.

Òrgan Signant

El President de l'Entitat.

Signat

El President de l'Entitat.

Situació Actual

Data d'inici

27/07/2016

Data de finalització

09/08/2016

Data de publicació en la web

27/07/2016

Descripció

Objectiu de contractació de serveis jurídics per a la representació i defensa de l'EMSHI davant el tribunal de comptes en el procediment de reintegrament per abast núm. b-212/11. Convidades 3 empreses a la licitació.

Documents licitacions

Resolució Núm. 442/16 D'Aprovació i Obertura Procediment Adjudicació

Resolución nº 442/16 de aprobación y apertura procedimiento adjudicación.

Plec Prescripcions Tècniques

Plec prescripcions tècniques.

Plec Clàusules Administratives

Plec clàusules administratives.

Últims Avisos

27/07/2016

Contractació de serveis jurídics per a la representació i defensa de l'EMSHI davant el tribunal de comptes en el procediment de reintegrament per abast núm. b-212/11. Termini presentació sol·licituds finalitza el 9 d'agost de 2016.

Ir al contenido