Expedient: SERV. 5-2016

L'objecte és la prestació de serveis d'enginyeria a l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (l'EMSHI) per a la gestió dels procediments expropiatoris necessaris per a l'execució dels projectes d'obres, l'execució de les quals es tingui previst iniciar durant el període de vigència del Contracte amb les actuacions següents: – Gestió de les expropiacions que es comencen en el període de vigència del contracte, necessàries per a l'execució dels projectes d'obres de proveïment afectes a l'EMSHI. – Col·laborar amb l'EMSHI, en els termes que aquesta determini, en els expedients que ja es troben en curs en el moment de l'adjudicació del contracte, tant en la gestió tècnica o administrativa com en el conjunt de la gestió econòmica dels crèdits que s'habiliten a l'EMSHI per al dipòsit o pagament d'expropiacions en qualsevol de les seves fases.

Tipus de Contracte

Contracte de Serveis.

Tramitació

Ordinària.

Procediment

Obert.

Òrgan de contractació

El President de l'Entitat.

Dependència

Servei de Contractació de l'Entitat.

Pressupost

Pressupost: 136.149,09 €.

Situació Actual

Data d'inici

28/07/2016

Data de finalització

07/09/2016

Data de publicació en la web

28/07/2016

Descripció

Prestació de serveis d'enginyeria a l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (l'EMSHI) per a la gestió dels procediments expropiatoris necessaris per a l'execució dels projectes d'obres, l'execució de les quals es tingui previst iniciar durant el període de vigència del Contracte amb les actuacions següents: - Gestió de les expropiacions que es comencen en el període de vigència del contracte, necessàries per a l'execució dels projectes d'obres de proveïment afectes a l'EMSHI. - Col·laborar amb l'EMSHI, en els termes que aquesta determini, en els expedients que ja es troben en curs en el moment de l'adjudicació del contracte, tant en la gestió tècnica o administrativa com en el conjunt de la gestió econòmica dels crèdits que s'habiliten a l'EMSHI per al dipòsit o pagament d'expropiacions en qualsevol de les seves fases.

Documents de licitacions

Plec Prescripcions Tècniques

Plec de prescripcions tècniques per a la prestació de serveis d'enginyeria a l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (l'EMSHI) per a la gestió dels procediments expropiatoris necessaris per a l'execució dels projectes d'obres, l'execució de les quals es tingui previst iniciar durant el període de vigència del Contracte amb les actuacions següents: - Gestió de les expropiacions que s'inicien en el període de vigència del contracte, necessàries per a l'execució dels projectes d'obres de proveïment afectes a l'EMSHI. - Col·laborar amb l'EMSHI, en els termes que aquesta determini, en els expedients que ja es troben en curs en el moment de l'adjudicació del contracte, tant en la gestió tècnica o administrativa com en el conjunt de la gestió econòmica dels crèdits que s'habiliten a l'EMSHI per al dipòsit o pagament d'expropiacions en qualsevol de les seves fases.

Plec Clàusules Administratives

Plec de prescripcions tècniques per a la prestació de serveis d'enginyeria a l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (l'EMSHI) per a la gestió dels procediments expropiatoris necessaris per a l'execució dels projectes d'obres, l'execució de les quals es tingui previst iniciar durant el període de vigència del Contracte amb les actuacions següents: - Gestió de les expropiacions que s'inicien en el període de vigència del contracte, necessàries per a l'execució dels projectes d'obres de proveïment afectes a l'EMSHI. - Col·laborar amb l'EMSHI, en els termes que aquesta determini, en els expedients que ja es troben en curs en el moment de l'adjudicació del contracte, tant en la gestió tècnica o administrativa com en el conjunt de la gestió econòmica dels crèdits que s'habiliten a l'EMSHI per al dipòsit o pagament d'expropiacions en qualsevol de les seves fases.

Últims Avisos

28/07/2016

Plec de prescripcions tècniques per a la prestació de serveis d'enginyeria a l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (l'EMSHI) per a la gestió dels procediments expropiatoris necessaris per a l'execució dels projectes d'obres, l'execució de les quals es tingui previst iniciar durant el període de vigència del Contracte amb les actuacions següents: - Gestió de les expropiacions que s'inicien en el període de vigència del contracte, necessàries per a l'execució dels projectes d'obres de proveïment afectes a l'EMSHI. - Col·laborar amb l'EMSHI, en els termes que aquesta determini, en els expedients que ja es troben en curs en el moment de l'adjudicació del contracte, tant en la gestió tècnica o administrativa com en el conjunt de la gestió econòmica dels crèdits que s'habiliten a l'EMSHI per al dipòsit o pagament d'expropiacions en qualsevol de les seves fases. (SERV.5 - 2016)

Ir al contenido