Fitxa Resum de la Inversió

Fitxa nº 1

Grup d'inversions

Millora dels processos de tractament

Títol

AMPLIACIÓ DE LA CAPACITAT DE DECANTACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ALTA II DE LA PLANTA POTABILITZADORA DE LA PRESA

Pressupost (dades en m€)

 • Total (PEM SIN ACT):
  • 4.279.654,65 € (inclou 10% liquidació).
 • Anualitats:
  • 2022: 2.473.457,36 €.
  • 2023: 1.389.382,53 € + 416.814,76 € (previsió increment KT).

Estat de la inversió

Objectius previstos

Augmentar la capacitat de decantació de la Instal·lació Alta II mitjançant la construcció d'un decantador lamel·lar tipus DELREB amb una capacitat nominal de
700 l/s.

Antecedents

La Instal·lació Alta II de la Planta Potabilitzadora de La Presa està constituïda per 2 decantadors DENSADEG amb una capacitat nominal de 700 l/s i 10 filtres Aquazur “V”.

El llit inicial dels filtres Aquazur de Degremont era d'arena amb granulometria 1,2 mm i ET 1,6. Per a la superfície nominal i el tipus d'arena instal·lada, la capacitat nominal d'aquests era de 200 l/s.

En els últims anys s'ha substituït l'arena per carbó actiu granular (CAG), reduint-se la capacitat de filtració a 150 l/s amb la finalitat d'aconseguir un temps de contacte de 10 minuts per a una grossària de llit de 0.9 m. D'altra banda, la Instal·lació Alta I està constituïda per 2 decantadors circulars amb una capacitat nominal de 300 l/s i 8 filtres de CAG amb una capacitat unitària de 150 l/s.

Amb la finalitat de complementar el cabal d'aigua decantada procedent dels decantadors circulars, existeix una connexió entre el canal d'aigua decantada de la Instal·lació Alta II i la canonada d'alimentació dels filtres d'Alta I.

D'acord amb l'anterior, la capacitat de decantació conjunta de les Instal·lacions Alta I i Alta II és de 2.000 l/s, mentre que la capacitat de filtració és de 2.700 l/s. D'acord amb l'anterior, amb la finalitat d'igualar la capacitat de decantació de les dues instal·lacions amb la de filtració, és necessari ampliar la capacitat de decantació en 700 l/s.

Estudi d'alternatives

Tenint com a objectiu l'ampliació de la capacitat de decantació associada a les instal·lacions Alta I i Alta II, es plantegen les següents alternatives:

 • Ampliar la capacitat de decantació dels 2 decantadors circulars. En aquest cas, i després d'analitzar les diferents possibilitats per a això, modificant l'equipament i la geometria interior, es podria arribar als 500 l/s per decantador; això suposaria un increment de 400 l/s, inferior als 700 l/s necessaris.
 • Ampliar la capacitat de decantació de la Instal·lació Alta II. El projecte inicial contemplava la construcció d'un tercer decantador similar als dos decantadors tipus Densadeg existent. De fet, la cambra de mescla i repartiment està constituïda per 3 mòduls, dels quals s'estan utilitzant 2. Així mateix, el canal d'eixida d'aigua decantada està preparat per a la construcció del tercer decantador.

D'acord amb l'anterior, i atés que es  necessita completar la capacitat de decantació de la instal·lació Alta II en 700 l/s. es conclou que la solució més  adequada per a això és la construcció d'un tercer decantador similar als dos existents.

Descripció de la inversió

S'ha projectat la construcció d'1 decantador tipus DELREB de 0,7 m³/s de capacitat unitària, de similars característiques als Densadeg existents. El decantador a construir s'adossarà al decantador Densadeg més pròxim als filtres de les Instal·lació Alta, amb el qual compartirà el mur divisori. Així mateix, i amb la fi facilitar la comunicació interior entre els decantadors existents i el decantador a construir, s'ha previst demolir un barandat de rajola existent. D'aquesta manera l'accés a la zona on se situaran les bombes de recirculació i extracció de fangs del decantador DELREB, es realitzarà per l'actual escala d'accés. Per les singularitats de la zona d'emplaçament, és necessari dur a terme treballs addicionals per a la correcta execució de l'obra, com són desviaments provisionals de serveis existents, executar una rampa d'accés a la zona d'actuació i realitzar pantalles de micropilotes a manera d'estabilització de l'excavació i de les infraestructures existents. Addicionalment, es realitzarà una integració elèctrica i electromecànica de les tres línies de decantació en un únic recinte de control. Finalment, s'instal·laran compostes de seccionament en el canal de repartiment dels filtres Aquazur per a facilitar labors de neteja i sectorització de tant els filtres com els decantadors. La capacitat nominal del decantador és de 700 l/s (2.520 m³/h), sent les característiques més significatives de cadascun dels elements que ho constitueixen, les següents:
 1. Reactor agitat:
  • Volum: 820 m3.
  • Dimensions reactor: 10,00 x 11,2 x 7,32 m.
  • Temps permanència: 19,5 min.
 2. Zona decantació:
  • Dimensions superfície cuba decantació: 17 x 17 m.
  • Superfície: 289 m2.
  • Velocitat de decantació sobre superfície total: 8,7 m/h.
  • Dimensions de la zona de lamelas: 2×7.5×13.30 m².
  • Velocitat real sobre superfície lamel·lar: 1.94 m/h.
 3. Sistema de rasquetes:
  • Velocitat de rotació rasquetes: 0,02 m/s.
 4. Canals de recollida aigua decantada:
  • Nº de canals: 18.
  • Dimensions: 0,40 x 0,50 m.
  • Longitud de canals: 7,5 m.
 5. Recirculació i extracció de fangs:
  • Taxa de recirculació: 1 al 5% Qalim.
  • Cabal de recirculació adoptat: 120 m3 /h (máx.).
  • Volum tremuja de fangs: 2 m3.
  • Cabal d'extracció: 120 m3/h.
 

Termini d'execució

El termini inicialment previst d'aquestes actuacions és de 18 mesos. Aquest termini vindrà condicionat per possibles incidències que afecten les condicions de servei de la Planta Potabilitzadora.

Externalitats mediambientals

La present actuacions té les següents externalitats mediambientals:

Positives

 • Augment de la qualitat de l'aigua tractada en períodes de pluja.
 • Possibilitat de garantir el cabal nominal actual de la Planta en cas d'intervenció sobre algun dels decantadors existents.

Negatives:

 • Durant la realització de les obres es faran treballs de moviment de terres i de transports de materials de construcció i d'equips a instal·lar, no esperant-se cap afecció sobre l'entorn i sobre les infraestructures públiques existents. En qualsevol cas, i si fora necessari, s'adoptarien les mesures adequades per a minimitzar les possibles afeccions derivades de l'execució de l'obra.
 • Durant l'explotació, no es preveu cap externalitat mediambiental negativa.

Pla de control dels resultats

Mesurament de la turbiditat de l'aigua decantada.

Cost d'explotació associat de la inversió

La inversió plantejada suposa un lleuger increment del consum energètic a causa del consum de l'agitador de la cambra de floculació, escombraor de fangs i bombes de recirculació i extracció de fangs.
Ir al contenido