Fitxa Resum de la Inversió

Fitxa nº 10

Grup d'inversions

NOUS SUBMINISTRAMENTS

Títol

ACTUACIONS PER Al SUBMINISTRAMENT EN ALTA ALS MUNICIPIS DE MONSERRAT, MONTROI I REAL DES DE LA XARXA DE PROVEÏMENT EMSHI. FASES I I II

Pressupost (dades en m€)

 • Inversió total: 5.784.
 • Anualitats:
  • 2022: 200.404,59 €
   • Fase I: 550
   • Fase II: 2.414

Estat

Antecedents

Els municipis de Montserrat, Real i Montroi formen part de l'EMSHI des de l'any 2004,  conforme estableix la Llei 5/2004, de 13 de juliol, de la Generalitat Valenciana, modificació de la Llei 2/2001, d'11 de maig, de Creació i Gestió d'Àrees Metropolitanes a la Comunitat Valenciana, i en la Disposició Addicional Primera de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
En l'actualitat el subministrament en alta a la  ancomunidad de Vall dels Alcalans formada pels municipis Monserrat, Montroi i Real, s'efectua des dels pous Miguel i Gabach de la Mancomunitat situats en el T.M. Montroi, i es complementa el subministrament al T.M. de Montserrat amb aigua procedent del sistema de proveïment d'aigua en alta EMSHI, mitjançant una conducció que presa del depòsit de capçalera Cañada Gran de la l'ETAP El Realón de Picassent. El sistema de proveïment des de l'EMSHI presenta una estació de bombament amb configuració 1+1, situada al costat del depòsit de Cañada Gran de l'ETAP El Realón, una conducció a pressió de fosa dúctil DN400 mm de longitud 7,66 km, una arqueta de trencament a cota 257 msnm situada a la Urbanització Monterrosado (T.M. Montserrat), actualment anul·lada, i una conducció en gravetat de fosa dúctil DN350 mm de longitud 4,34 km fins al depòsit dels Crestes de Montserrat. En el seu recorregut, les conduccions presenten diversos punts de subministrament d'aigua en alta, entre ells el depòsit Els Crestes de Montserrat.
L'actual derivació d'aigua en alta, situada en el depòsit de capçalera Cañada Gran de l'ETAP El Realón de Picassent, disposa d'un cabalímetre electromagnètic per a mesurament de consums i la seua facturació en alta.
Al març de 2020, els municipis que integren la Mancomunitat de Vall dels Alcalans van sol·licitar a l'EMSHI que prestara el servei d'aigua en alta a Montserrat, Real i Montroi. Considerant les infraestructures citades anteriorment, la Mancomunitat també aporta al sistema de proveïment en alta un depòsit de regulació de 700 m³ de capacitat, de cota 257 msnm situat a la Urbanització Monterrosado.

Resultats previstos

Amb aquesta actuació, els tres municipis de la Mancomunitat de la Vall dels Alcalans, Montserrat, Real i Montroi, podran subministrar-se d'aigua procedent del sistema metropolità de proveïment d'aigua en alta EMSHI, deixant de subministrar-se des d'aigua procedent dels pous de la Mancomunitat.

Descripció de la inversió

S'inclouen les actuacions perquè els tres municipis de la Mancomunitat de la Vall dels Alcalans puguen subministrar-se d'aigua procedent de l'EMSHI. Les actuacions es concreten en:

 • EBAP Alcalans: substitució de les bombes existents per a disposar de unaconfiguración 2+1; adequació i millores en col·lectors d'impulsió i aspiració, variadors de freqüència, instrumentació, quadres de control, telecomandament, comunicacions, calderí, equipament de vigilància i seguretat física, així com millores d'obra civil en sala de bombes, clos i urbanització de la parcel·la. Sé inclou l'equipament necessari per a disposar d'un “bombament” solar mitjançant plaques FV.
 • Adequació i millores en les conduccions DN400 i DN350 situades entre EBAP Alcalans i el depòsit Els Crestes (T.M. Monserrat).
 • Nova conducció DN300 de 3,66 km, des de la connexió de derivació prèvia al depòsit dels Crestes (Monserrat) fins a Montroi, capaç de garantir el transport dels cabals demandats pel proveïment de les poblacions de Montroi i Real.
 • Nova conducció DN200 de 1,07 km, des de Montroi fins a Real, capaç de garantir el transport dels cabals demandats pel proveïment de la població de Real.
 • Equipament de les derivacions aigua en alta de depòsit Monterrosado (Montserrat); Urbanitzacions Pou Monterrosado (Montserrat); Depòsit Els Crestes (Montserrat); Montroi i Real.

Municipis afectats

Monserrat, Montroi i Real.

Pla de control dels resultats

Una vegada integrades les infraestructures en el sistema de proveïment d'aigua en alta, es podrà comprovar la millora en l'operació i funcionament del sistema hidràulic.

Ir al contenido