Fitxa Resum de la Inversió

Fitxa nº 2

Grup d'inversions

Millora dels processos de tractament

Títol

RENOVACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE PRETRACTAMENT EN LA PLANTA POTABILITZADORA DEL REALÓN

Pressupost (dades en m€)

 • Total (IVA exclòs): 609.010,86 € (Inclou 10% Liquidació).
 • Anualitats:
  • 2022: 200.404,59 €.
  • 2023: 408.606,27 €.

Estat de la inversió

Antecedents

La Planta Potabilitzadora del Realón (Picassent) subministra juntament amb la Planta Potabilitzadora de La Presa (Manises), la totalitat de l'aigua potable consumida per la ciutat de València i la seua àrea metropolitana.

La Planta Potabilitzadora del Realón es va executar en tres fases, amb escalons d'1 m3/s hasta completar su capacidad total de 3 m3/s.
La primera de les fases va entrar en servei al juliol de 1980, comprenent tots aquells elements comuns a posteriors ampliacions (edifici de reactius, sala de control, sala de bombament, centre de transformació, presa i galeria d'aigua filtrada), a més de les unitats de tractament corresponents a un cabal d'1 m3/s: 2 decantadors del tipus ‘Accelator’ i 6 filtres d'arena.

L'equipament de la instal·lació de pretractament es va compondre dels següents elements: reixa de desbastament gruixut; canalització de presa; *arenero; reixa amb carro de neteja automàtica; macrotamís o filtre de cadena rotatiu.

Quant a l'obra civil, les últimes inspeccions realitzades han posat de manifest el mal estat en el qual es troben els paraments de formigó, ja que les cántaras que alberguen els diferents equips de pretractament han sigut, fins hui, el punt de dosatge de reactius de preoxidació.

Des de la seua entrada en servei en 1980, llevant de reparacions puntuals, tant els equips com l'obra civil s'han mantingut fins a l'actualitat.

Estudi d'alternatives

En tractar-se de la renovació dels equips electromecànics de la instal·lació existent, no es plantegen alternatives. De fet, els equips que han de
reemplaçar als existents han de ser de similars característiques hidràuliques amb la finalitat de no afectar la línia piezomètrica de la instal·lació.

Objectius previstos

 • Eliminar els costos de reparació i reduir els costos de manteniment dels equips actuals.
 • Millorar la qualitat de l'aigua sotmesa a pretractament.

Descripció de la inversió

A grans trets la inversió a realitzar està constituïda per les següents actuacions:

 • Rehabilitació de l'obra civil existent, mitjançant el sanejat dels paraments verticals de formigó i demolició dels forjats, que seran substituïts per perfils metàl·lics i reixetes d'acer galvanitzat en calent.
 • Substitució de la comporta pneumàtica d'entrada, de 2,0×2,0 m de secció.
 • Substitució de la reixa de neteja automàtica de 2,5 x 4,45 m, formada per una sèrie de platines equidistants 25 mm, que presenten una secció transversal de 60 x 8 mm.
 • Instal·lació de la comporta d'aïllament aigües avall de la *cántara del macrotamís, de 1,5×2,0 m de secció.

Termini d'execució

14 mesos. Aquest termini vindrà condicionat per possibles incidències que afecten les condicions de servei de la Planta Potabilitzadora.

Externalitats mediambientals

La present actuacions té les següents externalitats mediambientals:

Positives

 • Millora de la qualitat de l'aigua sotmesa a pretractament.

Negatives:

 • Durant l'execució de les obres únicament es realitzarà el transport dels equips a instal·lar; en qualsevol cas, no s'espera cap afecció sobre l'entorn i sobre les infraestructures públiques existents. Si fora necessari, s'adoptarien les mesures adequades per a minimitzar les possibles afeccions derivades de l'execució de l'obra.
 • Durant l'explotació, no es preveu cap externalitat mediambiental negativa.

Pla de control dels resultats

Amb les actuacions plantejades es garanteix la facilitat d'explotació i manteniment.

Cost d'explotació associat de la inversió

La inversió proposada no suposa cap sobrecost o economia addicional.

Ir al contenido