Fitxa Resum de la Inversió

Fitxa nº 4

Grup d'inversions

Sostenibilitat Mediambiental

Títol

AMPLIACIÓ DEL GENERADOR FOTOVOLTAIC INTERIOR DE LA PLANTA POTABILITZADORA DE LA PRESA EN 750 kWp

Pressupost (dades en m€)

 • Total (IVA exclòs): 2.282.050,09 € (inclou 10% liquidació).
 • Anualitats:
  • 2023: 1.783.184,44 €.
  • 2024: 498.865,65 €.

Estat de la inversió

Objectius previstos

Ampliar la capacitat de generació d'energia fotovoltaica per a autoconsum, reduint la dependència energètica de la xarxa i l'emissió de gasos d'efecte
hivernacle associada a la producció d'aigua potable.

Antecedents

La Planta Potabilitzadora de La Presa té una capacitat màxima de producció de 3,4 m3/s, o cosa que és el mateix, 293.760 m3/dia. Des d'aquesta instal·lació se subministra una mica més del 50% de l'aigua demandada per la ciutat de València i la seua Àrea Metropolitana.

Considerant el règim de funcionament normal de la Planta Potabilitzadora, el consum energètic de la Planta Potabilitzadora és superior als 14 GWh/any. Aquesta energia, fins a l'any 2022, es consumia íntegrament de la xarxa elèctrica. En 2021 es va iniciar la construcció d'un generador fotovoltaic interior, amb una potència de 1,2 MWp que es troba connectat a la SET de La Presa a l'escaló de tensió de 66 kV a fi de poder donar servei no sols als punts de màxima demanda (bombament d'aigua filtrada), sinó a qualsevol punt de la planta.

El generador fotovoltaic, que la seua posada en marxa sota la modalitat de proves es va realitzar al llarg del segon semestre del 2022, té una capacitat de generació de 1,5 GWh/any (11% del consum energètic total), que en condicions normals d'operació són autoconsumits íntegrament en la Planta Potabilitzadora, evitant una emissió de CO₂ a l'atmosfera equivalent a 855 Tn/any (*).

L'anàlisi energètica del consum de la Planta Potabilitzadora i el corresponent a les corbes de generació fotovoltaica determinen que és possible ampliar la instal·lació de generació amb 1 MWp de potència addicional mantenint uns ràtios d'autoconsum raonables, això és, sense generar un excedent que supere el 10% de la capacitat de generació d'energia que, amb molt alta probabilitat, podria ser aprofitada modificant lleugerament els patrons de producció d'aigua.
L'anàlisi dels terrenys disponibles en la Planta Potabilitzadora ens mostra una difícil implantació de noves instal·lacions de generació fotovoltaica, ja que les grans superfícies de terreny es troben reservades per a futurs processos que formaran part del tractament de potabilització.
No obstant això, l'actual conjuntura de crisi energètica ha posat en valor el desenvolupament de les instal·lacions de generació d'energia renovable i ha acurtat enormement els períodes d'amortització, per la qual cosa és factible el desenvolupament de nous generadors que podrien ser desmantellats (i traslladats a noves ubicacions) abans de la fi de la seua vida útil en cas de ser necessària la recuperació dels terrenys per a la implantació dels tractaments previstos en el Pla Director de qualitat de l'aigua de les Plantes Potabilitzadores.
Una d'aquestes zones aprofitables es correspon amb l'emplaçament de les antigues basses estàtiques de la instal·lació Baixa, completament fora de servei i amb una superfície potencialment aprofitable de 4.600 m2.
Addicionalment, Emivasa està tramitant l'execució d'una instal·lació fotovoltaica exterior, d'1 MWp de potència, en els terrenys limítrofs a la Planta Potabilitzadora, havent redactat l'avantprojecte i iniciat els tràmits de compatibilitat urbanística (amb l'Aj. de Manises) i ambiental (amb la Generalitat Valenciana) i aconseguit un preacord d'ocupació dels terrenys per al desenvolupament d'aquest parc fotovoltaic.

(*) L'energia de xarxa que consumeix Emivasa compta amb certificat verd que garanteix el origen renovable.

Estudi d'alternatives

A causa de l'absència d'espai disponible en el recinte interior de la Planta Potabilitzadora, no existeixen alternatives per a la implantació d'un generador fotovoltaic més enllà de l'espai reservat per a futurs processos. En el cas de les basses estàtiques la superfície existent permet la instal·lació de 750 kWp, la qual cosa suposa incrementar un 62% la capacitat de generació d'energia renovable.
No obstant això, en paral·lel a aquesta iniciativa, s'estan gestionant els permisos urbanístics i mediambientals per al desenvolupament d'un parc fotovoltaic d'1 MWp addicional als existents i als contemplats en aquesta proposta d'inversió. En cas de desenvolupar-se tots dos projectes, hauria d'incorporar-se un sistema d'acumulació d'energia per a poder gestionar l'excedent de generació resultant. Quant a la disposició dels panells, s'aposta per continuar amb una configuració Aquest-Oest que permeta maximitzar la potència instal·lada i la generació anual d'energia enfront d'una disposició tradicional amb orientació Sud.
En quant al punt de lliurament d'energia, hi ha la possibilitat d'entregar aquesta en la SET de La Presa i elevar-la a 20kV o 66 kV o bé implantar un nou edifici prefabricat que intercepte l'anell de MT de 20 kV i que puga rebre l'energia d'aquesta instal·lació i rebre futures ampliacions de les instal·lacions que es preveuen desenvolupar fora de la Planta Potabilitzadora, contemplant aquesta segona alternativa com la prioritària.

Descripció de la inversió

Les actuacions previstes consistiran en el condicionament de la zona de les basses estàtiques d'una banda i en la instal·lació fotovoltaica per un altre.

En relació amb el primer grup d'actuacions, els treballs previstos són:

 • Execució d'accés a recinte.
 • Retirada d'elements de fibrociment i elements metàl·lics de les basses (comportes i tranquil·litzadors de flux).
 • Demolició parcial de murs de formigó fins a cota d'urbanització -0.5.
 • Retirada de fangs en 4 basses de les 8 existents.
 • Farciment amb material seleccionat i amb zahoras fins a cota d'urbanització.
 • Canalitzacions i recomposicions necessàries per a la connexió elèctrica amb el nou CT per a la instal·lació fotovoltaica projectada.

Respecte al segon grup d'activitats es contempla:

 • Implantació d'estructura de suport dels panells fotovoltaics, amb estructura metàl·lica i llastrada, amb orientació Aquest-Oest.
 • Instal·lació de 1.400 panells fotovoltaics de 535 Wp de potència unitària.
 • Instal·lació de 4 inversors de 180 kW nominals de 800 Vac de tensió de treball, i quadres de protecció en CC i CA.
 • Canalització elèctrica en CA des del generador fins a CT.
 • Equipament d'un Centre de Transformació prefabricat, amb possibilitat d'ampliació i proveït de transformador amb relació de transformació 0,8/20 kV i 1,6 MVA de potència.
 • Integració amb el sistema de gestió d'energia, tendit de sistema de comunicacions, etc.

Termini d'execució

El termini d'execució d'aquestes actuacions és de 14 mesos. Aquest termini vindrà condicionat per possibles incidències que afecten les condicions de servei de la Planta Potabilitzadora.

Cronograma

La definició final del cronograma dependrà de la informació facilitada pels proveïdors dels equips quant a terminis de lliurament, així com als condicionants establits pels explotadors de la instal·lació.

Externalitats mediambientals

La present actuacions té les següents externalitats mediambientals:

Positives

 • Autoconsum.
 • Reducció del consum d'energia procedent de la xarxa i d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle.

Negatives:

 • Durant la realització de les obres es faran treballs de moviment de terres i de transport de materials de construcció, no esperant-se cap afecció sobre l'entorn i sobre les infraestructures públiques existents. En qualsevol cas, i si fora necessari, s'adoptarien les mesures adequades per a minimitzar les possibles afeccions derivades de l'execució de l'obra.
 • Durant l'explotació, no es preveu cap externalitat mediambiental negativa.

Pla de control dels resultats

Autoconsum (kWh d'origen renovable vs. kWh consumits per la instal·lació).

Cost d'explotació associat de la inversió

Reducció d'un 6% en la compra d'energia de la xarxa.
Ir al contenido