Fitxa Resum de la Inversió

Fitxa nº 9

Grup d'inversions

NOUS SUBMINISTRAMENTS

Títol

CANONADA DE PROVEÏMENT A SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

Pressupost (dades en m€)

  • Inversió total:6.789.
  • Anualitats:
    • 2022:  1.310

Estat

Antecedents

La Llei 2/2001, d'11 de maig, de Creació i Gestió d'Àrees Metropolitanes de la Comunitat Valenciana, per la qual es crea l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (EMSHI), inclou al municipi de San Antonio de Benagéber en la seua àrea territorial de competència.
En l'actualitat, el municipi de San Antonio de Benagéber no disposa de connexió a la xarxa de proveïment d'aigua en alta. En el Reglament de Servei del Proveïment d'Aigua en Alta, article 5é. Drets i obligacions dels usuaris, s'indica en l'apartat c), que l'usuari del servei té el dret d'obtindre el subministrament de l'aigua en alta en les condicions sanitàries de qualitat i pressió corresponents.
Des de l'Ajuntament de San Antonio de Benagéber s'ha traslladat a l'EMSHI la necessitat d'estudiar la viabilitat de les alternatives existents per al proveïment dels depòsits municipals de Montesano que donen subministrament d'aigua potable a aquest municipi.

Resultats previstos

Com a resultat de la inversió es dotarà al municipi de San Antonio de Benagéber d'un subministrament d'aigua apta per a consum humà que complisca amb les exigències de la normativa vigent i amb les degudes garanties de subministrament.

Descripció de la inversió

S'ha previst executar una conducció formada per canonada de fosa dúctil DN400 mm de 6,45 km, des del depòsit metropolità nº9 l’Andana (Paterna) de capacitat 40.000 m³, fins al depòsit municipal de Montesano, en el terme municipal de San Antonio de Benagéber, capaç de transportar un cabal de disseny de 100 l/s.

Municipis afectats

Paterna i San Antonio de Benagéber

Pla de control dels resultats

Una vegada integrada la nova canalització en el sistema de proveïment d'aigua en alta, es podrà comprovar la millora en l'operació i funcionament del sistema hidràulic.

Ir al contenido