Fitxa Resum de la Inversió

Fitxa nº 11

Grup d'inversions

RENOVACIÓ I REHABILITACIÓ DE XARXES

Títol

RENOVACIÓ CANONADA FIBROCIMENT DN450 MM VALÈNCIA – PORT SAPLAYA. FASE II. PORT SAPLAYA.

Pressupost (dades en m€)

  • Inversió total: 2.060
  • Anualitats:
    • 2022: 1.090

Estat

Antecedents

La xarxa metropolitana de proveïment d'aigua en alta presenta en l'actualitat aproximadament 24,7 km de canonades de fibrociment, amb diàmetres compresos entre 200 i 450 mm. Aquestes conduccions de fibrociment es troben principalment a la comarca de l'Horta Nord, com a tram final del proveïment en alta a alguns municipis d'aquesta comarca.
L'any 2002 es va prohibir a Espanya l'ús de l'amiant com a material de construcció. Després de la publicació del Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb el risc d'exposició a l'amiant, totes aquelles activitats o operacions en les quals es manipulen materials que continguen amiant, sempre que existisca risc d'alliberament de fibres d'amiant a l'ambient de treball, venen regulades i controlades pel Registre d'Empreses amb Risc per Amiant (d'ara en avant RERA), estant les activitats supervisades per una empresa independent dedicada al control de seguretat i salut en el treball. Resulta per tant evident que qualsevol actuació de manteniment correctiu sobre canonades de fibrociment suposa una complexitat tant administrativa com tècnica, així com un risc per a la seguretat i salut en el treball.
En l'actualitat, la canonada de fibrociment DN450 mm, instal·lada l'any 1977, subministra aigua potable en alta a diversos nuclis de població del municipi d'Alboraia, i connecta amb la conducció metropolitana FD DN450 mm a l'altura del Centre Comercial Alcampo de Port Saplaya (T.M. Alboraia). Aquesta última conducció proveeix a l'estació de bombament d'emergència de Saplaya, situat en el T.M. Meliana. L'estació de bombament de Saplaya s'utilitza en cas d'emergència per trencament en la conducció de proveïment a l'Horta Nord, aportant cabals des de València a diverses poblacions situades en el nord de València.
En el Pla de Gestió d'Actius del Sistema de Proveïment d'Aigua en Alta, s'ha obtingut un valor de prioritat d'actuació molt alta per a aquesta canonada DN450 mm de fibrociment, i tenint en compte que presenta el calibre més alt de tots els presents en canonades de fibrociment del sistema de proveïment d'aigua en alta, es proposa la seua renovació a curt termini.

Resultats previstos

La renovació de la conducció de fibrociment DN450 mm es realitzarà per una conducció de fosa dúctil DN450 mm de 1,20 km, presentant per tant una capacitat de transport similar a l'existent, millorant les condicions de manteniment de la conducció existent.

Descripció de la inversió

La renovació de la conducció de fibrociment entre el carrer Patacona i el camí Sèquia de la Mosquera (T.M. Alboraia) es realitzarà amb canonada de fosa dúctil DN450 mm, i presenta una longitud aproximada de 1,20 km. Està previst renovar la presa de la derivació d'aigua en alta Polígon Alboraia, millorant la garantia de servei d'aquest punt de lliurament.

Municipis afectats

Alboraia.

Pla de control dels resultats

Una vegada integrada la nova canalització en el sistema de proveïment d'aigua en alta, es podrà comprovar la millora en l'operació, manteniment i funcionament del sistema hidràulic. Amb aquesta inversió es milloren els indicadors de gestió associats als materials obsolets, ràtio població proveïda per longitud de polígon de tall, índex de valor d'infraestructura i la demanda no satisfeta per decisió de canonada.

Ir al contenido