Fitxa Resum de la Inversió

Fitxa nº 13

Grup d'inversions

GARANTIA DE SUBMINISTRAMENT

Títol

NOVA ADDUCCIÓ DES DE LA ETAP DE LA PRESA (MANISES) A la XARXA METROPOLITANA D'AIGUA EN ALTA. TRAM 3. DES DE N-220 A MISLATA. FASE I. CREUE N-220

Pressupost (dades en m€)

 • 1.910,02 m/€
 • Estat

  Antecedents

  Amb motiu de l'execució per part del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, de l'obra “Duplicació de calçada de la N-220 d'accés a l'aeroport de València. Tram: Enllace aeroport – Enllaç V-30. Província de València” es requereix la coordinació entre la Demarcació de Carreteres de l'Estat a la Comunitat Valenciana i l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics, procedint a adaptar la solució de l'encreuament de la N-220 del projecte de traçat “NOVA ADDUCCIÓ DES DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) DE LA PRESA (MANISES) A la XARXA METROPOLITANA D'AIGUA EN ALTA. TRAM III. DES DE N-220 A MISLATA”, que va ser informada pel Ministeri segons l'informe vinculant de data 4 de desembre de 2020, a les noves condicions de contorn i necessitats de les seues obres, atés que actualment es troba en execució i ha derivat en la necessitat de modificar les tres claves previstes en aquest projecte de traçat per a compatibilitzar totes dues obres.

  L'afecció de l'obra de duplicació de la calçada dela N-220 afecta de manera crítica a la conducció DN 850 que subministra aigua per a consum humà a les poblacions de Manises i Paterna, ja que està prevista l'execució d'un terraplé sobre la mateixa que provocaria un risc potencial de trencament de la conducció. Per això és necessari actuar de manera urgent en l'execució del desviament d'aquesta canonada el qual estava contemplat en el projecte d'execució de l'adducció des de l'ETAP de Manises.

  Resultats previstos

  Eliminació del risc de trencament o afecció a una conducció existent, la qual és crítica en el sistema de proveïment metropolità per l'execució de la duplicació de la calçada de la N-220 per part del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. S'elimina, a més, un tram de conducció de formigó pretesat sense camisa de xapa la vida útil de la qual ha, pràcticament, finalitzat i el trencament de la qual hauria suposat un desproveïment temporal de poblacions com Manises i Paterna.

  Descripció de la inversió

  Execució de tres perforacions horitzontals DN 1800 amb canonades de formigó armat. Execució de 272 m de conducció de fosa dúctil allotjada en una de les perforacions horitzontals i connexió a la canonada existent Matubo DN 850. Les dues baines restants serviran d'allotjament de les futures canonades DN 1400 del tram 3 de l'adducció.

  Municipis afectats

  Paterna.

  Pla de control dels resultats

  Una vegada integrada la nova canalització en el sistema de proveïment d'aigua en alta, es podrà comprovar la millora en l'operació, explotació i funcionament del sistema de proveïment metropolità disminuint un risc potencial de funcionament anòmal d'una conducció d'avançada edat. Es milloren els indicadors de gestió associats a la presència de materials obsolets, nombre de reparacions i qualitat de l'aigua.
  Ir al contenido